Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Alpha-CAT Lab, s.r.o.

IČ 04143213, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 04143213

(dále jen „Společnost“)

platné od 1.1. 2018

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanskýzákoník“), část obsahu smluv o poskytování marketingových služeb, které Společnost se svými zákazníky uzavírá.
 2. Zákazníky se pro účely těchto VOP rozumí fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, a dále právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 Občanského zákoníku (dále jen „Zákazníci“, či každý samostatně jako „Zákazník“).
 3. Těmto VOP podléhají veškeré dodávky zboží a služeb Společnosti Zákazníkům na základě přijatých objednávek i jinak uzavřených příkazních, kupních či jiných smluv (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené Smlouvě mají před zněním VOP přednost.

II. Objednávka

 1. Návrh na uzavření smlouvy učiněný Zákazníkem (dále jen „Objednávka“) je považován za závazný, je-li učiněn telefonicky, faxem, e-mailem, nebo písemně. Smlouva je uzavřena, pokud Společnost akceptuje Objednávku, a to zpravidla stejným způsobem.
 2. Zákazník je oprávněn Smlouvu uzavřenou na základě akceptované Objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 %  smluvní odměny Společnosti uvedené v Objednávce.

III. Služby a zboží

 1. Společnost poskytuje na základě platně uzavřených Smluv Zákazníkům marketingové služby, jejichž součástí může být v konkrétních případech rovněž dodávka zboží (dále jen „Služby a zboží“).
 2. Služby a zboží jsou dodávány v obvyklé kvalitě a dle specifikace ujednané mezi Společností a Zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen poskytnout k dodání Služeb a zboží patřičnou součinnost. V případě, že takovouto součinnost neposkytne, přechází na něj tímto okamžikem nebezpečí škody na příslušném zboží. Je-li Zákazník v prodlení s převzetím příslušného zboží, je Společnost rovněž oprávněna účtovat Zákazníku měsíční poplatek za skladování počínaje prvním dnem druhého započatého měsíce takovéhoto prodlení ve výši 2 % z ceny předmětného zboží bez DPH.
 4. Vlastnické právo ke zboží, které je součástí Služeb a zboží, přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení 100 % smluvní odměny dle čl. IV. a V. VOP.

IV. Cena

 1. Společnost poskytuje Zákazníkům Služby a zboží za  smluvní odměnu (dále jen „Cena“) sjednanou mezi Společností a Zákazníkem.
 2. Není-li mezi Zákazníkem a Společností ujednáno jinak, má Společnost vedle zaplacení Ceny vždy právo na náhradu veškerých nákladů spojených s poskytováním Služeb a zboží, i pokud náhrada takovýchto nákladů není Smlouvou řešena výslovně.
 3. Není-li mezi Společností a Zákazníkem sjednáno jinak, je Cena vždy uvedena bez DPH. DPH je k ceně v takovém případě připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V. Úhrada ceny

 1. Pro placení Ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta v příslušné Smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je Zákazník povinen uhradit Cenu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účet Společnosti určeného ke zveřejnění dle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Bankovníúčet“), před poskytnutím Služby nebo zboží do data uvedeného na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném Společností.
 2. Nesjednají-li Společnost se zákazníkem jinak, jsou faktury Společnosti vystavovány se splatností 14 dnů.
 3. Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch Bankovního účtu Společnosti pod správným variabilním symbolem. Není-li variabilní symbol uveden nebo je-li uveden chybně, je Společnost oprávněna považovat Úhradu ceny za neprovedenou.
 4. Je-li Zákazník v prodlení s placením Ceny, nákladů dle čl. IV. odst. 2 VOP, či jejich příslušenstvím, a to i jen částečně, není Společnost povinna uskutečnit ve prospěch Zákazníka jakékoli další dodávky Služeb a zboží. V případě prodlení s placením Ceny po dobu delší než 30 dnů je Společnost oprávněna odstoupit od veškerých smluv uzavřených se Zákazníkem, které dosud nezanikly splněním.
 5. V případě, že nebude Cena zaplacena řádně a včas je Společnost oprávněna uplatnit proti Zákazníku právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den trvání takovéhoto prodlení. Uplatnění a zaplacení této smluvní pokuty nezbavuje Společnost nároku na náhradu vzniklé újmy.

VI. Reklamace a odpovědnost za újmu

 1. Zákazník je povinen spolu s převzetím Služeb a zboží vynaložit takovou péči, aby řádně, a to nejpozději do 3 dnů, zjistil jejich veškeré případné vady a v téže lhůtě tyto vady u Společnosti písemnou formou uplatnil. Neuplatní-li Zákazník takovéto vady u Společnosti řádně a včas, nemůže být na pozdější uplatnění těchto brán Společností zřetel. Za dodržení písemné formy se pro účely tohoto ustanovení VOP považuje rovněž forma e-mailu.
 2. Ustanovení odst. 1 tohoto čl. se považuje za vzdání se práva Zákazníka z vadného plnění, nad rámec předmětného ujednání.
 3. Není li Smlouvou ujednáno jinak, Společnost neposkytuje Zákazníku jakoukoli záruku za jakost.
 4. Společnost odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Zákazníku v příčinné souvislosti s poskytnutím Služeb a zboží, byla-li tato škoda a její výše Zákazníkem řádně uplatněna a prokázána, a to až do výše Ceny. Společnost neodpovídá Zákazníku za jinou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním Služeb a zboží.

VII. Důvěrnost informací a obchodní tajemství

 1. Veškeré informace o obchodních vztazích mezi Společností a Zákazníkem se považují za obchodní tajemství, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.
 2. Společnost a Zákazník jsou povinny zajišťovat obchodnímu tajemství druhé smluvní strany, ke kterému mají přístup, odpovídající utajení. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá Zákazník Společnosti za veškerou tím vzniklou újmu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 2. Místně příslušným soudem pro řešení jakýchkoli sporů mezi Společností a Zákazníkem je soud určený dle obecného soudu Společnosti.

Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům

Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům

společnosti Alpha-CAT Lab, s.r.o.

IČ 04143213, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 04143213

(dále jen „Společnost“)

platné od 1.1. 2018

 (dále jen „Prodávající“)
pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alpha-cat.org

fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“)

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vůči spotřebitelům (dále jen „SOP“) obchodní společnosti Alpha-CAT Lab, s.r.o., IČ 04143213, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 04143213, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.alpha-cat.org, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

SOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.alpha-cat.org (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. SOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či poptávat služby od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti, nebo se jedná o osobu právnickou. V takovém případě se uzavřená smlouva řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího a Zvláštními obchodními podmínkami internetových stránek canatura.com Prodávajícího.

Ustanovení odchylná od SOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními SOP.
Ustanovení SOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a SOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění SOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění SOP.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou Prodávajícím považovány za správné. Vyplní-li Kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje Prodávající jednání Kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a s objednávkou této právnické osoby bude nakládat dle druhého odstavce čl. I. SOP.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok  nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně SOP).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží či služeb nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží či služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a obsahují veškeré licenční poplatky a případnou licenční odměnu. Nabídka zboží a služeb, jakožto ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a poskytování služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou zboží a služby doručovány v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží a služeb vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží a službách (objednávané zboží či služby „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a poskytování služeb; a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží a poskytování služeb

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou ¨Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Není-li u konkrétní služby uvedeno jinak, je Prodávající oprávněn zahájit poskytování objednané služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

IV. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb dle smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 115-690240297/0100 vedený u společnosti KB Banka (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Společně s cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poskytováním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží či poskytováním služeb vč. případné licenční odměny.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží či služeb. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží či poskytnutí služby Kupujícímu.

Případné slevy z ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, dále nelze odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a dále od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený v prvním odstavci čl. V. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění Kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  Odstoupení od smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@alpha-cat.org . Kupující může k odstoupení použít vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto SOP.

V případě odstoupení od smlouvy dle druhého odstavce čl. V. SOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

V případě odstoupení od smlouvy dle druhého odstavce čl. V. SOP vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy (v případě smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží Prodávajícím, nebo prokázání, že zboží Kupující odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím (neurčí-li Kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou Prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění Prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny nebo její části. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu.

Do doby převzetí zboží či poskytnutí služby Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Je-li společně se zbožím či službou poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Přeprava, dodání zboží a poskytnutí služeb

Způsob doručení zboží a poskytování služeb určuje Prodávající, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle  smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce nebo na takovémto místě poskytovat sjednané služby, je Kupující povinen převzít zboží či strpět poskytování takovýchto při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,-Kč (slovy: sto korun českých) nebo je Podávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

Prodávající je oprávněn zahájit poskytování objednané služby až poté, co bude Prodávajícímu uhrazena cena za tuto službu.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Prodávající na spotřební zboží poskytuje záruku 24 měsíců, na objednanou službu 6 měsíců.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc či poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou sjednané,  a není-li jich, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

V případě, že zboží či služby při převzetí Kupujícím nejsou ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo na nové poskytnutí služby bez vady, dále na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle požadavku Kupujícího. Kupující sdělí Prodávajícímu, které právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující o opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními platné právní úpravy.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou o poskytování služeb po poskytnutí služby Kupujícímu v záruční době (záruka) dle prvního odstavce čl. VII. SOP.

Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nebo služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

Prodávající proto neodpovídá mimo jiné za součinnost jím poskytovaných dat s jakýmkoli hardware nebo software Kupujícího nebo třetích osob, které nejsou výslovně uvedeny u konkrétní služby. Dojde-li ke ztrátě nebo škodě na záznamech či datech Kupujícího nebo třetí osoby, která vznikne v důsledku chybného, nedovoleného popř. nevhodného postupu Kupujícího nebo nakládání s daty poskytnutými Prodávajícím, včetně reverzního inženýringu neodpovídá Prodávající za takto vzniklou ani jakoukoli následnou újmu.

Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Alpha-CAT Lab, s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží nebo informaci o vadě poskytované služby.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a je oprávněn k užívání služby zaplacením celé ceny zboží nebo služby. Nestanoví-li platná právní úprava nebo uzavřená smlouva jinak, v rámci poskytnuté a řádně uhrazené služby je Kupující oprávněn k nevýlučnému, územně neomezenému, nepřevoditelnému oprávnění k výkonu práva užívat součást služby mající charakter autorského díla, a to výlučně pro vnitřní (osobní) potřebu Kupujícího a pouze na dobu a v rozsahu vyplývajícímu z účelu smlouvy. Nestanoví-li platná právní úprava jinak, Kupující zejména není oprávněn dílo rozmnožovat, překládat zpracovávat, upravovat či jinak měnit, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo je sdělovat veřejnosti, jakož i obcházet technické prostředky ochrany práv nebo provádět reverzní inženýring díla. Ohledně oprávnění k půjčování, pronajímání, vystavování díla nebo jeho sdělování veřejnosti lze sjednat zvláštní smlouvu o poskytování služeb.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či ilustračních fotografií k poskytovaným službám) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje další služby po prodeji zboží nebo po poskytnutí objednaných služeb vyjma služeb explicitně Prodávajícím uváděných na jeho webových stránkách u jednotlivého zboží nebo služby.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, který je tak jejich správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů,  a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž Prodávající Kupujícího předem vyrozumí. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány či zpřístupněny třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující realizací objednávky prohlašuje, že byl řádně a srozumitelně poučen o všech výše uvedených skutečnostech a právech, a to již před zasláním objednávky, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

X. Zasílání obchodních sdělení a cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.  S jakoukoli stížností se může Kupující obrátit na Prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u Prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, Kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro Prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky a služby, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz.

Je-li některé ustanovení SOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či SOP vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně SOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností Prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Kupujícímu k jejímu znění umožní Prodávající přístup na žádost.

Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné smlouvy. Nestanoví-li uzavřené smlouvy nebo SOP v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

adresa elektronické pošty:  info@alpha-cat.org

V Praze dne 1.1.  2018

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle příslušného právního předpisu:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát:

adresa elektronické pošty:

– Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
– Jméno a příjmení Kupujícího
– Adresa kupujícího
– Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti Alpha-CAT Lab, s.r.o.

IČ 04143213, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 04143213

(dále jen „Prodávající“)
pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alpha-cat.org

fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“)

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „SOP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nebo služby pořízených od Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a SOP ještě před objednáním zboží nebo služby.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo akceptací služby od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve SOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve SOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů.

II. Způsob, rozsah a podmínky uplatnění reklamace, kontakty

Kontakt pro řešení reklamace Alpha-CAT Lab, s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, tel:, email: info@alpha-cat.org V případě potřeby Kupujícího přijme Prodávající reklamaci ve kterékoli své provozovně v provozní době příslušné provozovny.

Kupující zašle reklamaci písemně v listinné formě na adresu Prodávajícího uvedenou v předcházejícím odstavci.

Reklamace musí obsahovat:

 • číslo objednávky nebo doklad o zaplacení zboží nebo služby
 • popis závady a informaci, který ze způsobů vyřízení reklamace zákazník požaduje
 • kontaktní údaje zákazníka včetně funkční e-mailové adresy
 • vadné zboží nebo specifikaci vadné služby
 • podpis zákazníka

Prodávající vydá Kupujícímu o uplatnění reklamace potvrzení. Součástí takového potvrzení je vymezení obsahu reklamace a určení požadavku Kupujícího na způsob jejího vyřízení.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.

Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu. Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.

V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.alpha-cat.org.

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Prodávajícího.

III. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

IV. Vyřízení reklamace

Způsoby vyřízení reklamace:

 • dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo nové poskytnutí služby bez vad;
 • oprava vadného zboží;
 • přiměřená sleva z ceny.

Prodávající o reklamaci rozhodne a vyřídí ji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od doručení reklamace a zároveň vyrozumí zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Kupující se může o průběhu reklamace informovat na adrese, na které reklamaci řádně uplatnil, nebo na k tomu určené zákaznické telefonní lince.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace potvrzení. Součástí takového potvrzení je určení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případné opravě a době jejího trvání či odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající a jiné osoby určené k vyřízení reklamace vyřizují reklamace ve lhůtách určených obecně závaznými právními předpisy.

V. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1. 2018.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.